Aanpak piekbelasting van start voor Utrechtse agrariërs

De landelijke aanpak piekbelasting start vandaag. Agrarische ondernemers kunnen vanaf nu via een tool en de website aanpak-piekbelasting nagaan of ze onder de doelgroep van deze aanpak vallen, op welke manier ze aan de slag kunnen met (verdere) verduurzaming van hun bedrijf en welke mogelijkheden er zijn voor vrijwillige beëindiging.

De aanpak piekbelasting is volledig vrijwillig. Ondernemers kunnen, als ze dat willen, binnen de aanpak zelf met een voorstel komen – in de vorm van een ondernemingsplan. In dat plan staat hoe zij de toekomst van hun bedrijf verder willen vormgeven op zo’n manier dat de stikstofuitstoot fors minder wordt. Om tot dit plan te komen, kan een ondernemer gebruikmaken van persoonlijke ondersteuning. Daarnaast zijn en komen er verschillende regelingen om de (verdere) verduurzaming mogelijk te maken. Ondernemers die willen stoppen, kunnen gebruikmaken van een eenmalige, financieel aantrekkelijke beëindigingsregeling.

Beweging

Mirjam Sterk, gedeputeerde Natuur en Landbouw van de provincie Utrecht: “We hebben er de afgelopen maanden bij het Rijk vaak op aangedrongen om met meer instrumentarium en duidelijkheid te komen voor de transitie van het landelijk gebied. De aanpak piekbelasting is wat dat betreft zeker een stap in de goede richting en kan ons helpen bij die transitie. De provincie Utrecht telt weliswaar relatief weinig piekbelasters en we weten nog niet hoeveel agrariërs van de mogelijkheid voor vrijwillige bedrijfsbeëindiging gebruik willen gaan maken, maar ik hoop wel dat er dankzij deze regeling weer wat meer beweging in het Utrechts landelijk gebied komt. Zodat we samen kunnen werken aan een vitaal landelijk gebied met een nieuwe balans tussen groen en groei.”

Utrecht Oost en Utrecht West

De regeling gaat in eerste instantie open voor de provincies Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland, Zeeland en het westelijk gedeelte van Utrecht (alle gemeenten in de provincie Utrecht, behalve Veenendaal, Renswoude, Rhenen en Woudenberg). Inschrijving is mogelijk vanaf 12 juni. Agrariërs in de overige gemeenten vallen onder Utrecht Oost en kunnen vanaf 3 juli inschrijven.

Plattelandscoaches

De Utrechtse agrarisch ondernemers gebruikmaken van de Plattelandscoaches. Deze worden vanuit de provincie Utrecht gefaciliteerd, maar opereren onafhankelijk. Ook zij zijn goed geïnformeerd over alle actuele regelingen en helpen bij het maken van passende keuzes. Voor ondersteuning door een Plattelandscoach kunnen agrariërs zich aanmelden via Lami.nl/Plattelandscoaches

Website en rekentool online

Op de website aanpak-piekbelasting vinden ondernemers informatie over de aanpak en de regelingen die daar onderdeel van uitmaken. Een ondernemer kan deelnemen aan de aanpak wanneer de stikstofdepositie boven de drempelwaarde uitkomt. Dit is het geval wanneer een bedrijf ten minste 2500 mol stikstofdepositie per jaar veroorzaakt op overbelaste stikstofgevoelige natuur binnen 25 kilometer. Om na te gaan of dit van toepassing is op een bedrijf, kan een ondernemer de tool (genaamd AERIUS-Check) gebruiken.

Lbv en Lbv-plus

Naast het toekomstbestendig maken van het bedrijf, kunnen ondernemers er ook voor kiezen om gebruik te maken van beëindigingsregelingen. De Lbv-plus is een eenmalige, financieel aantrekkelijke regeling die beschikbaar komt voor melkvee-, varkens-, pluimvee- en vleeskalverhouders die onder de doelgroep van de aanpak piekbelasting vallen. De Lbv is beschikbaar voor een grotere groep melkvee- varkens- en pluimveehouders, die ook een aanzienlijke mate van stikstofneerslag op overbelaste Natura-2000 gebieden veroorzaakt. De inschrijving voor deze twee beëindigingsregelingen opent op 3 juli. De sluitingsdatum van de Lbv is 1 december 2023; de Lbv-plus sluit op 5 april 2024.

Een vast aanspreekpunt

Het kabinet wil alle ondernemers die onder de aanpak vallen én openstaan voor een gesprek zo goed mogelijk ondersteunen en adviseren. De menselijke maat staat voorop en daar hoort een vast gezicht bij. Ondernemers die gebruik maken van de aanpak, kunnen op verzoek kosteloos een beroep doen op een zogenoemde zaakbegeleider als vast aanspreekpunt. Provincie en Rijk werken nauw samen om deze ondersteuning beschikbaar te stellen. De zaakbegeleiders starten de komende weken gefaseerd per provincie – om ook te leren van de eerste ervaringen.

Kenmerken van de aanpak

De aanpak piekbelasting is een aanpak gericht op de circa 3000 bedrijven die de meeste stikstofneerslag op Natura-2000 gebieden veroorzaken. Deelname is vrijwillig. Het betreft veelal agrarische bedrijven en enkele industriële bedrijven. Voor die laatste groep wordt onder leiding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gewerkt aan de aanpak industriële piekbelasting. Ondernemers die meedoen aan de aanpak dragen allereerst bij aan het noodzakelijke herstel van de natuur. Hierdoor ontstaat in toenemende mate ruimte om vergunningen te verlenen. De eerst inzetbare ruimte wordt benut om PAS-meldingen te legaliseren. Vervolgens kunnen ook andere belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen weer mogelijk worden gemaakt, zoals groene energietransitie, woningbouw en infrastructuur. Om de verschillende doelen in het landelijk gebied te halen, blijft het noodzakelijk om het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering en het Legalisatieprogramma uit te voeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *