Bank Nederlandse Gemeenten heeft prima 2023 achter rug, klanten vergroten maatschappelijk impact

Gita Salden, CEO BNG Bank: ‘Ondanks de geopolitieke spanningen, een aantal faillissementen van buitenlandse banken en de afkoelende economie behaalde BNG Bank in 2023 sterke financiële resultaten. Door onze solide financiële positie konden we onze marktleidersrol als financier van de publieke sector goed vervullen. Vooraanstaande ratingbureaus waardeerden BNG Bank in 2023 opnieuw op het hoogste ratingniveau. Op basis hiervan was de bank het gehele jaar in staat om op gunstige condities financiering aan te trekken in diverse valuta voor de korte en lange termijn.

Meer dan honderd jaar geleden is BNG Bank opgericht om maatschappelijke uitdagingen op te lossen, zowel op sociaal vlak als op het gebied van duurzaamheid. Dát is wat ons drijft. Het is mooi om te zien dat gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen onze kredieten en financiële kennis ook dit jaar hebben ingezet om belangrijke maatschappelijke doelen te realiseren. Denk aan projecten op het gebied van de energietransitie, het leefbaar houden van wijken, het verbeteren van sociale huurwoningen, onderwijs en zorginstellingen. 

Uit onderzoek in 2023 bleek dat onze klanten onze dienstverlening en de voordelige financieringen en voorwaarden zeer waarderen. Daar zijn we trots op en we blijven investeren in het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en efficiënte dienstverlening. In 2024 wil BNG Bank de CO2-voetafdruk van de leningenportefeuille verder verlagen en impulsen blijven geven aan de ESG-prestaties van de klanten en de bank zelf. Dat doen we met onze kredieten en met onze kennis in nauwe samenwerking met onze klanten.’

Financiële resultaten

BNG Bank heeft in 2023 goede financiële resultaten behaald. Het renteresultaat bedroeg EUR 563 miljoen. Dit is EUR 82 miljoen meer dan het resultaat in 2022. De langere looptijd van de verstrekte leningen – die looptijd is gemiddeld 23 jaar – en de gestegen rente hebben bijgedragen aan deze stijging. BNG Bank beoordeelt het renteresultaat als structureel gezond. Over het verslagjaar 2023 heeft BNG Bank een nettowinst gerealiseerd van EUR 254 miljoen. Een jaar eerder kwam de nettowinst uit op EUR 300 miljoen. Hoewel de nettowinst positief beïnvloed is door het gestegen renteresultaat, is deze EUR 46 miljoen lager dan in 2022 door een lager resultaat financiële transacties uit hoofde van de liquiditeitsportefeuille. 

De portefeuille langlopende kredieten is in 2023 met EUR 1,2 miljard gestegen tot EUR 89,2 miljard. BNG Bank heeft de klanten voor EUR 11,3 miljard aan nieuwe langlopende leningen verstrekt. Dat is weliswaar EUR 1 miljard minder dan vorig jaar, maar EUR 0,5 miljard méér dan de verwachting was gezien de uitdagende marktomstandigheden. 

De bank kon in 2023 voldoende financiering aantrekken en goede transacties doen qua volume, looptijd en prijsstelling. Deze financieringen heeft BNG Bank vervolgens doorgegeven aan de klanten in de vorm van voordelige kredieten. Dat de kredieten van BNG Bank tot de voordeligste behoren, doet ertoe. Het vertaalt zicht direct in lagere kosten voor onze klanten en een hoger maatschappelijk rendement. Dat komt uiteindelijk de Nederlandse burger ten goede. De kapitaalpositie van BNG Bank bleef in het verslagjaar onveranderd sterk. De Common Equity Tier 1-ratio en de Tier 1-ratio bedroegen per einde 2023 respectievelijk 43% en 46%. 

BNG Bank is tevreden over de gestage groei in het aantrekken van financiering met ESG-obligaties. BNG Bank zag de afgelopen jaren al een significante toename in de uitgifte van ESG-obligaties. Waar dit percentage in 2020 nog op 14% lag van de totale uitgifte van haar obligaties, is dat afgelopen jaar gegroeid naar een aandeel van ruim 41%. In totaal heeft BNG Bank in 2023 voor een recordbedrag van EUR 6,3 miljard aan obligaties in ESG-formaat uitgegeven, zowel door nieuwe emissies als door het verhogen van enkele bestaande obligaties 

Aan de aandeelhouders wordt tijdens de Algemene Vergadering over 2023 een dividend van EUR 120 miljoen voorgesteld. Dit is 50% van de nettowinst, gecorrigeerd voor de uitkering op het additioneel Tier 1-kapitaal. 

Vooruitzichten 2024

BNG Bank heeft de eigen strategie vastgelegd in ‘ons kompas naar impact’. Het hoofddoel van deze strategie blijft dat de bank zich als belangrijkste kredietverstrekker in het publieke domein zal blijven inzetten voor het socialer en duurzamer maken van Nederland. BNG Bank wil impulsen blijven geven aan de ESG-prestaties van de klanten en de bank zelf. Dat doet BNG Bank door het verstrekken van kredieten en het delen van kennis in nauwe samenwerking met de klanten. BNG Bank wil de manier waarop klanten bij BNG Bank bankieren verbeteren en eenvoudiger maken, onder andere via verdere digitalisering van haar klantprocessen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *